ச. பாரதி பிரகாஷ் கவிதைகள்

1. இரணமாய்க் கொல்லும் வரை அழகான பொய்களும் ரசனைக்கு உரியவைதான். 2. அந்தந்த நேரத்து அழகிய பொய்களில் நீயும் நானும் நாமாக இருக்கிறோம். 3. இவர்களுமா என்னும்…

Read More