உயிரிப் பன்மயச் சட்டத் (2002) திருத்தம்-2021.. உயிரின பன்மய பேரழிவிற்கு வழிவகுக்கும் – பொ.இராஜமாணிக்கம்

உயிரிப் பன்மயப் பாதுகாப்புச் சட்டம்-2002: உயிரிப் பன்மயச் சட்டம் 2002ல் இந்தியாவில் இயற்றப்பட்டது. 1994 சர்வதேச உடன்படிக்கையின் படி (Convention on Biological Diversity) இந்தச் சட்டம்…

Read More