பெண் குயிலின் பெரும்பாடு – வே. சங்கர்

சூழலியல் கட்டுரை இப்பூமிப்பந்தின் பூர்வகுடிகளான பறவையினத்திற்கென்று ஒரு வசீகரமுண்டு. அதன் உடலமைப்பு, சிறகின் வண்ணம், குரலின் மென்மை, கூடமைக்கும் முறை, இணையைக் கவரும் உக்தி, பறக்கும் தன்மை…

Read More