இரை தேடி அலைகையில் கிடைப்பதென்னவோ கசப்பான கனிகளும் துவர்ப்பான காடி பானமும் கவிதை – வசந்ததீபன்

வரப்புயர நீர் உயர பழங்கவிதை சொன்னதெல்லாம் பதர் ஆகி… கோன் உயர குடி அழிகிறதே உலர்ந்த கனவுகளோடு விரைந்து கொண்டிருக்கிறேன் இருண்ட பாதையில் ஒளியைத் தேடி… இச்சைகள்…

Read More