நூல் அறிமுகம்: உசுல பி.விஜயசூரியவின் ’அம்பரய’ தமிழில்: தேவா – A.காயத்ரி

இலங்கையைச் சேர்ந்த சிங்கள எழுத்தாளரான உசுல பி.விஜயசூரிய இந்நூலின் ஆசிரியர். தமிழில் : தேவா. 1970 களில் இலங்கையில் இப்புத்தகமானது வெளியிடப்பட்டது. மீனவர்களின் வாழ்க்கை முறை, அவர்களின்…

Read More

கடலின் மேல் ஒரு கையெழுத்து கவிதை – கலா புவன்

பரந்து கிடந்தது கடல் சூரியக் கதிர்கள் கடலின் ஆழத்தை தொடமுயன்று தோற்றன சிப்பிகள் இதமான குளிரில் முத்துக்களை தாங்கி நின்றன பெரிய மீன்கள் சிறிய மீன்களை விழுங்கிக்…

Read More