சிவஞானம் கவிதைகள்

1 ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட தினத்தில் வனம் அதிர ஓடி இளைத்து நிலம் துடிக்க மூச்சு வாங்கி பூவும் காற்றும் மிதந்து விழ இணைகோடுகளுக்கு மத்தியில் இருளின் துணையுடன் ஜல்லிகள்…

Read More