கவிதைகள்: பாங்கைத் தமிழனின் கசப்புச் சுவைகள்

நவீன உடைகள் அடைக்கலப் படுத்திக் கொள்கின்றன வறுமை அடையாளம் வெள்ளையும் ஒன்றுதான் கொள்ளை கொள்கையும் ஒன்றுதான் கொடி நிறமே வேறு தலையசைக்கும் பயிர் தாலமிசைக்கும் சேற்றில் கால்கள்…

Read More