கவியோவியத் தொடர்: பீடங்கள் 24 – நா.வே.அருள்

பூமி ****** பலூன்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட விசித்திரமான மூங்கில் கட்டில்களில் நாற்புறமும் துப்பாக்கிகள் செருகப்பட்டிருந்தன. அது ஒரு அதிகாரப் பல்லக்கு. சிலாகிக்கப்பட்ட துப்பாக்கிக் குழல்களின் வழியேதான் நாட்டின் விடுதலைப்…

Read More