அத்தியாயம் 14: பெண்: அன்றும், இன்றும் – நர்மதா தேவி

‘நரகம்’ என்பது இது தானோ! பிழைக்க வேறுவழியே இல்லை சுப்பம்மாள், காந்தளம்மாள், முத்தம்மாள், காளியம்மாள் எனும் அந்த நான்கு பெண் தொழிலாளர்கள் மதுரையின் மதுரா மில்லில் பணியாற்றினார்கள்.…

Read More