வளவ. துரையன் கவிதைகள்

தோல்வி ********** எதைச் செய்தாலும் எப்பொழுதும் எனக்குத் தோல்வியே மிஞ்சுவதேன்? அப்போதுதான் நான் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கலாமா? தொட்டுவிடும் தொலைவிலிருந்தது கோடு எனக்கு. எட்டாக்கனியானதேன்? எட்டியதுதான் இனிக்குமா? ஓரிரு…

Read More