கட்டுரை: இளம்பாரதி : பன்முக இலக்கிய ஆளுமை – புதுவை யுகபாரதி

கண்ணுக்கு அழகர்; கருத்துக்கு இனியர்; பூமுகத்தர்; பாஅகத்தர்; வேதியியல் பேராசிரியர்; இலக்கியத்தைச் சுவைத்துச் சமைத்துப் பரிமாறும் இலக்கண இலக்கியர்; மனம் ஐற்றால், மாற்றான் தோட்டத்து மல்லிகையும் மணக்கும்…

Read More

வேதியலுக்கான 2021ம் ஆண்டு நோபல் பரிசு – விஜயன்

பள்ளிக் கல்வி வரை அறிவியல் படித்தவர்களுக்கு கிரியா ஊக்கி அல்லது வினையூக்கி என்றால் என்ன என்று தெரியும். ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வேதிப்பொருட்கள் வினைபுரிந்து புதிய…

Read More