ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – “உலகம் சுற்றலாம்வாங்க” [குழந்தை இலக்கியம்] – புவஷ்யா ஸ்ரீ

*கங்காருகளின் நாடுபனிப் பாலைவனம்! *வளம் நிறைந்த ஆப்பிரிக்கா! *கண்டுபிடிப்புகளின் பிறப்பிடம்! *மணம் பரப்பும் ஃபிரான்ஸ்! *நாகரிகத்தின் தொட்டில் *எழில் கொஞ்சும் இலங்கை! *ஜனநாயகத்தின் பிறப்பிடம் *பணக்கார நாடு!…

Read More

எது சிறார் இலக்கியம்? – வே.சங்கர்

வாசிக்க இலகுவான மொழி நடை. குழந்தைகளின் கற்பனைக்குத் தீனி போடும் கதை. மிக இயல்பான பேச்சு நடை. இவைகள்தான் சிறார் இலக்கியத்தின் அடிப்படை. பொதுவாக 12 வயதுக்கு…

Read More