கவசம் – சிறுகதை: டாக்டர் இடங்கர் பாவலன்

வெளியே மங்கலான ஓவியமொன்று உருவாகிக் கொண்டிருந்தது. வெளிர் மஞ்சள் தீட்டிய வானம் மெல்ல மெல்ல தன் நிர்வாண உடலை வெற்றிடத்திற்குள் உள்வாங்கிக் கொண்டது. வெட்கத்தைப் பூசுகிற இளஞ்சிவப்புச்…

Read More