தொடர் 47: சமகாலச் சுற்றுசூழல் சவால்கள் – முனைவர். பா. ராம் மனோகர்

பருவ கால மாற்றங்கள்! பற்றி எரியும் காடுகள்! பசுமை மேம்படும் நிலையில், நம் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில், தொடர்ந்து மரங்கள் வளர்த்து வருவதை அரசு, தன் பல்வேறு…

Read More

தொடர் 46: சமகாலச் சுற்றுசூழல் சவால்கள் – முனைவர். பா. ராம் மனோகர்

வளம் குன்றா வளர்ச்சி குறிக்கோள்கள்! எட்டிடுவோமா எல்லா இலக்குகளையும்! மனித இனம், வளர்ச்சி அடைய பல்வேறு அறிவியல் பூர்வ தொழில் நுட்பங்களை கண்டு பிடித்து, அவற்றின் வழியில்…

Read More

தொடர் 45: சமகாலச் சுற்றுசூழல் சவால்கள் – முனைவர். பா. ராம் மனோகர்

பொருளாதார பேதமில்லா கார்பன் உமிழ்வு கணக்கு! சூழல் பாதிப்பிலும் வருவதில்லை, பாரபட்ச பிணக்கு! சுற்றுசூழல் பிரச்சனைகள் என்றால், அழகான இயற்கை சூழல், வாழிடம் மாசுபாடு அடைந்து, அதன்…

Read More

தொடர் 44: சமகாலச் சுற்றுசூழல் சவால்கள் – முனைவர். பா. ராம் மனோகர்

உலக மாநாடுகள் கூடினால் உண்மை நிலை உடன் மாறிடுமா!!? சுற்று சூழல் பிரச்சனைகள், பாதிப்புகள், உலகம் முழுவதும் தொடர்ந்து பல ஆண்டுகளாக நிகழ்ந்து கொண்டே இருந்துவருவது, நாம்…

Read More

தொடர் 41: சமகாலச் சுற்றுசூழல் சவால்கள் – முனைவர். பா. ராம் மனோகர்

“ மாண்புமிகு” நீர் ஆதாரங்கள்! மறந்து போய்விட்ட மாநகர மக்கள்!! “மக்கள் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்பிவிட்டனர் “….. ஆம், புயல், வெள்ளம், மழை, எல்லாம் கடந்த பின்னர்…

Read More

தொடர் – 39: சமகால சுற்று சூழல் சவால்கள் – பா. ராம் மனோகர்

கட்டிட சிமெண்ட் தொழிற்சாலைகள் காற்றில் கார்பன் குறைக்க முயலுமா ? மனித வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமானது வாழிடம், குடியிருப்பு, வீடு மற்றும் அலுவலகம், பல்வேறு காரணங்களுக்கான கட்டிடங்கள்,…

Read More

தொடர் – 37: சமகால சுற்று சூழல் சவால்கள் – பா. ராம் மனோகர்

ஆழ்கடல் அரிய உயிரின கடத்தல் குற்றங்கள்! அதிர்ச்சி தரும் சூழல்காப்பு சவால்கள்! கடல் என்ற இயற்கை வளம் நம் மனித இனத்திற்கு, அரிய புரத சத்து நிறைந்த…

Read More

தொடர் – 36: சமகால சுற்று சூழல் சவால்கள் – பா. ராம் மனோகர்

சூழல் மதிப்பீட்டு முறை, நீர்த்து போன நிலையா!!?? ஒரு தொழிற் சாலை அல்லது வளர்ச்சி திட்டம், நாட்டின் எந்த பகுதியில் துவக்கம் செய்தாலும், அந்த குறிப்பிட்ட செயல்பாடு,…

Read More

தொடர் 35: சமகாலச் சுற்றுசூழல் சவால்கள் – முனைவர். பா. ராம் மனோகர்

பறவைகள் எண்ணிக்கை கணக்கெடுப்பு! இயற்கை சூழலின் உயிர் துடிப்பு!! இயற்கையில் காணப்படும் அனைத்து உயிரினங்களில், பறவைகள் என்பது மிகவும் வேறுபட்டது. பறத்தல், உடல் அமைப்பு, சிறகுகள், வண்ணம்,…

Read More