essarrsi

நூல் அறிமுகம் : ஞானவாபி – பாவண்ணன்

எஸ்ஸார்சியின் கதையுலகம் : ஆவணப்படுத்தும் கலை பாவண்ணன் அரிச்சந்திரன் கதையை அறியாதவர்களே இருக்கமுடியாது. ஒரு பக்கத்தில், சத்தியத்தின் உறைவிடமாக இருக்கிறான் அரிச்சந்திரன். எதை இழந்தாலும் சத்தியத்தின் மீது…

Read More