fatherland

நூல் அறிமுகம்: Robert Harris தந்தை நாடு ( Fatherland நாவல்) – ச.சுப்பாராவ்

சரித்திரக் கதை வகைமையில் மாற்றுச் சரித்திரக் கதை (Alternate History) என்றொரு வகைமை ஆங்கில நாவல் உலகில் இருக்கிறது. ஒரு சரித்திர நிகழ்வை ஆவண ஆதாரங்களோடு கதையாகச்…

Read More