பேராசிரியர் சோ மோகனா எழுதிய “இந்தியப் பெண் விஞ்ஞானிகள்” – நூலறிமுகம்

பேராசிரியர் சோ மோகனா அவர்கள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நூல்களை எழுதியவர் அறிவியல் வானவியல் என பல தளங்களில் பயணிப்பவர் 38 ஆண்டுகளாக விலங்கியல் துறைப் பேராசிரியராகவும் துறைத்…

Read More