Freedom for God

கடவுளுக்கு சுதந்திரம் – பிச்சுமணி

கடவுளுக்கு சுதந்திரம் வெள்ளைகார ஆதிக்கத்திலிருந்து இந்தியா விடுபட்டதைபோல் ஓர் வெள்ளை ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுபட்டார் கடவுள். கடவுளின் தேசமென்ற கேரளத்தில் கொஞ்ச நாளுக்கு முன் சுதந்திரம் அடைந்த கடவுள்.…

Read More