இணைய வகுப்பறைக்கு இன்றியமையாத் தேவைகள் 47 – சுகந்தி நாடார்

மறைக்குறியீடாக்க செலவாணியின் கலைச்சொற்கள் நாம் மறைக் குறியீடாக்க செலவாணியைப் பற்றித் தெரிந்து கொள்வதின் மூலம்,கணினி நிரல் எழுதும் திறமை எதிர்காலத்தில் எவ்வளவு முக்கியமானது என்று பார்த்துக் கொண்டு…

Read More

இணைய வகுப்பறைக்கு இன்றியமையாத் தேவைகள் 42 – சுகந்தி நாடார்

மறை குறியாக்க எண்ணியல் செலவாணி (Cryptocurrency) தமிழில் குழுவுக்குறி என்று ஒரு இலக்கணப்பகுதி உண்டு என்பது தமிழ் ஆசிரியர்களுக்குத் தெரியும். ஒரு சொல்லின் பொருளை அதை மறைமுகமாக…

Read More