கார்கவியின் கவிதைகள்

தாழ்ப்பாளின் ஓசை ************************ தலை நிரம்பிய மல்லிகை முகம் நிறைந்த புன்னகை பெட்டி நிறைந்த உயவில் பல கிலோமீட்டர்களைக் கடக்கிறது இன்பங்களை வார்த்தைகளாய் போகும் வழியெல்லாம் சிந்திக்…

Read More