நூல் அறிமுகம்: இந்திரஜித் எழுதிய ‘அம்மாவின் வாடகை வீடு’ – அ. குமரேசன்

இலக்கியம் எவ்வாறு உலகத்தை இணைக்கிறது என்றால், மக்களின் வாழ்நிலைகள் மாறுபட்டாலும் அடிப்படை அன்புக்கான ஏக்கம், அதற்குச் செய்யப்படும் துரோகங்கள் ஆகியவை எங்கும் ஒரே மாதிரியாக இருப்பதை வெளிப்படுத்துவதன்…

Read More