கி.மு. கி.பி தேதிகளை நிர்ணயித்த “ஆங்கிலேய வரலாற்றின் பிதாமகன்” & இறையியலாளர், வெனரபிள் பேட் கட்டுரை – பேரா.சோ.மோகனா

1500 ஆண்டுகளுக்கு முன் கி.மு. கி.பி தேதிகளை நிர்ணயித்தவர் இன்றைக்கு சுமார் 15௦௦ ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வாழ்ந்த ஒரு துறவி மற்றும் விஞ்ஞானியைப் பற்றிய பதிவு இது.…

Read More