ஏக்கம் நிறைந்த சுடுகாடும் முதலைக்கண்ணீரில் சாதிக்காடும் – கார்கவி

உலகில் இயற்கை தோன்றி அழகுற காட்சிதந்து அதன் பின் ஒவ்வொன்றாக உருவானது… இதில் மனிதன் எனும் மிகச்சிறந்த உயிரானது உருவானது…. இயற்கையே வியந்து பார்க்கும் அளவில் உயர்ந்து…

Read More