நூல் அறிமுகம்: எழுத்தாளர் ராணா அயூப்பின் “குஜராத் கோப்புகள்” – பெ. அந்தோணிராஜ்

“குஜராத் கோப்புகள்” 2016 ல் முதல்பதிப்பாக வந்து அதே மதத்தில் இரண்டாம் பதிப்பையும் கண்ட நூல். இதன் ஆசிரியர் ராணா அய்யூப் ஒரு பெண் பத்திரிகையாளர். டெல்லியை…

Read More