பிராமணிய குலாப் ஜாம்: ஒரு திரைப்படம் குறித்த கலாச்சார விமர்சனம் – மாதுரி தீக்சித் (தமிழில் முனைவர் தா.சந்திரகுரு)

மராத்தியத் திரைப்படமான ’குலாப் ஜாம்’ குறித்த கலாச்சார விமர்சனத்தை சாதி எதிர்ப்பு மற்றும் பிராமணிய எதிர்ப்புக் கண்ணோட்டத்தில் இந்தக் கட்டுரை வழங்குகிறது. இந்த திரைப்படம் சாதி மற்றும்…

Read More