ஒலிபுத்தகம்: ஆயிஷா இரா. நடராசனின் இங்கிலீஷ் தவளை (தாத்தா யானையும் தையல்காரனும்) – குரல் குருதாஸ்

ஆயிஷா இரா. நடராசனின் இங்கிலீஷ் தவளை என்னும் புத்தகத்தில் உள்ள தாத்தா யானையும் தையல்காரனும் எனும் கதை. வாசிப்பவர் குருதாஸ்.

Read More