நூல் அறிமுகம்: ”கொஞ்சம் சரித்திரம்; கொஞ்சம் தரிசனம்” – கொஞ்சம் வித்தியாசம்! | கோபி சரபோஜி

கவிஞர் மகுடேஸ்வரன் எழுதி விகடன் வெளியீடாக வந்திருக்கும் நூல் கொஞ்சம் சரித்திரம், கொஞ்சம் தரிசனம்! இந்தத் தலைப்போடு “கொஞ்சம் வித்தியாசம்” என்றும் சேர்த்துக் கொள்ளலாம். இந்த வித்தியாசமே…

Read More