செம்பருத்திப் பூவும் செவ்வான காதலும் ! கவிதை – ச. சக்தி

வீட்டின் ஜன்னல் வழியாக எட்டிப் பார்க்கின்றன செவ்விதழ்களை விரிக்கும் செம்பருத்திப் பூக்கள், செம்பருத்திப் பூவுக்காக பூக்களைச் சூடாமலே சுற்றித் திரிகிறது தலைவியின் அழகான கூந்தல், அழுக்கடைந்த தலைவியின்…

Read More