நூல் அறிமுகம்: “ஹெகலும் மார்க்சும்: ஹெகலியத்திற்கும் மார்க்சியத்திற்கும் உள்ள உறவும் முரணும்” – மகேஷ்

நூல்: ஹெகலும் மார்க்சும் ஹெகலியத்திற்கும் மார்க்சியத்திற்கும் உள்ள உறவும் முரணும் ஆசிரியர்: அண்ணா நாகரத்தினம் தோழர் அண்ணா நாகரத்தினம் தன்னுடைய “ஹெகலும் மார்க்சும்: ஹெகலியத்திற்கும் மார்க்சியத்திற்கும் உள்ள…

Read More