விஞ்ஞானி நிக்கோலஸ் கல்பெபேர் (Nicholas Culpeper) – பேரா.மோகனா சோமசுந்தரம்

ஆங்கிலேய புரட்சிக் காலத்தில், 17 ம் நூற்றாண்டில், பேசுபொருளாக இருந்த விஞ்ஞானிகளுள் ஒருவர் நிக்கோலஸ் கல்பெபேர்(Nicholas Culpeper (பிறப்பு உத்தேசமாக, 18 அக்டோபர் 1616 –இறப்பு :ஸ்பிடல்பீல்டு…

Read More