ஹெர்மன் ப்ரோக் நாவலின் அறுதி வடிவம் – சா. தேவதாஸ்

கடவுளர் தெய்விக மானவரல்ல என்பதை அறிய சிரிப்பெழுந்தது, கடவுளரிடம் சிரிப்பை வரவழைத்தது மனிதரே மனிதரிடம் சிரிப்பை மூட்டியது மிருகங்கள் என்பது போல… சிரிப்பில் விலங்கு, மனிதன், கடவுள்…

Read More