சிறுகதை: ஜீவகாருண்யம் – ஜனநேசன்

அந்த பிரபல காட்சி ஊடக முதன்மை ஆசிரியர் தனக்கு வந்த கடிதத்தை வாசித்ததும் அதிர்ச்சியும் ஆச்சரியமும் உற்றார். துணைஆசிரியரிடம் அக்கடிதம் குறித்து விவாதித்து அந்தக் கடிததாரர் அந்த…

Read More