கசடற கற்றிடு மகளே.. !! கவிதை – ஜெயஸ்ரீ

உயிர் மெய் கற்ற பள்ளியில் ஆய்த எழுத்தோடு சேர்த்து ஆயுதமும் கற்றுக் கொள் மகளே.. கல்விக் கூடமாக இருந்தது கலவிக் கூடமாக மாறுவது கண்டு பயந்திடாதே மகளே..…

Read More