சிறுகதைச் சுருக்கம் 73: பாமாவின் தீர்ப்பு சிறுகதை – ராமச்சந்திர வைத்தியநாத்

சாதீய வன்மமும். ஒடுக்குமுறையும் இண்டு இடுக்குகளிலெல்லாம் நிரவி நியாயப்படுத்துவது தொடர்கிறது. தீர்ப்பு பாமா மூனு நாலு அஞ்சாங் கிளாம் பிள்ளைகளுக்கு ரொம்பாக்கும் மரச்சமா இருந்துச்சு. அவுகள மட்டும்…

Read More