நூல் அறிமுகம்: கால் போன போக்கிலே…. – ச.சுப்பாராவ்

தமிழில் நல்ல நகைச்சுவைக் கட்டுரை நூல்கள் குறைவு. அப்படி குறைவாக இருப்பவையும், கிச்சுகிச்சு மூட்டுவது போன்ற நகைச்சுவையாகத்தான் இருக்குமேயன்றி, சமயங்களில் மெல்லிய புன்னகையோடும், சமயங்களில் நம்மையறியாது வாய்விட்டு…

Read More