நூல் அறிமுகம்: மீனவப் பழங்குடிகளின் துயர வாழ்வியல் – மு.சிவகுருநாதன் 

(எதிர் வெளியீடாக ஜூன் 2019 இல் வெளியான, வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் எழுதிய ‘கடற்கோள் காலம்’ என்ற நூல் பற்றிய பதிவு.) சுனாமி, ஒக்கி, கஜா என்ற பேரிடர்களுக்கு…

Read More