நூல் அறிமுகம் : கடவுள் சந்தை (உலகமயமாக்கல் எவ்வாறு இந்தியாவை மேலும் இந்துவாக்குகிறது) – மீரா நந்தா | மதிப்புரை மதிவாணன் பாலசுந்தரம்

“சமயக் கணக்கர் மதிவழி கூறாது உலகியல் கூறிப் பொருளிது என்ற வள்ளுவன்” என்கிறது கல்லாடம். தமிழில் Secularism என்பதை மதச்சார்பின்மை என்று சுட்டுவது பெருவழக்காகி விட்டது.கல்லாடம் ‘உலகியல்’…

Read More