டிச:19 அஷ்பகுல்லா கான் தூக்கிலிடப்பட்ட நாள் – அ.பாக்கியம்

“மனித கொலையால் என் கைகள் அழுக்காக்கப்படவில்லை. என் மீதான குற்றச்சாட்டு பொய்யானது” – அஷ்பகுல்லா கான் (ஆங்கிலேய காவல்துறையால் தூக்கிலிடப்படுவதற்கு முன்பு கூறிய கடைசி வார்த்தைகள்) டிசம்பர்…

Read More