கல் கவிதை – சூர்யநிலா

அவள் சுமக்க முடியாத தனது திருஉருவை தூக்கிக் கொண்டு மலையேறினாள். சடுதியில் விரையும் மெல்லிய தேகமுடையவர்களை சபித்தபடி ஊர்ந்தாள் மேல்நோக்கி. சனிக்கிழமைகள் புண்ணியமிக்கவை என்று சொன்னவர்களை வைதபடி…

Read More