ஒலிபுத்தகம்: ஆயிஷா இரா. நடராசனின் இங்கிலீஷ் தவளை (கரடி சொன்ன சேதி) – குரல் கனிஸ்கா

ஆயிஷா இரா. நடராசனின் இங்கிலீஷ் தவளை என்னும் புத்தகத்தில் உள்ள கரடி சொன்ன சேதி எனும் கதை. வாசிப்பவர் கனிஸ்கா.

Read More