நூல் அறிமுகம்: முதல் பேனாவில் முகிழ்த்த பூக்கள்! – தேனிசீருடையான்

“அறம்” என்ற தமுஎகசவின் உட்கிளை ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட உறுப்பினர்களைக் கொண்டது. அவர்கள் கையில் இலங்கும் 75 பேரின் பேனாக்கள் முதன்முறையாய்க் கவிதைகள் எழுதியிருக்கின்றன. கடந்த 2019ஆம் ஆ;ணடு…

Read More