ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – கப்பலோட்டிய கதை – பொ.இராஜமாணிக்கம்

கப்பலோட்டிய கதை என்று இந் நூலுக்குபெயரிட்டாலும் இது கதை அல்ல ஒரு நிஜமான வரலாற்று ஆய்வு நூல் ஆகும். விடுதலைப்போராட்ட காலத்தில் வ உ சி ஐயா…

Read More