புத்தகம் பேசுது தமுஎகச மாநாடு சிறப்பிதழிலிருந்து: மக்கள் கலைஞன் ராமு! – கருப்பு அன்பரசன்

சைதை ராமு.. ஆட்டோ ராமு… பூ ராமு இப்படி எத்தனை பெயர் கொண்டு அழைத்தாலும் அவர் எனக்கு சித்தப்பா ராமு மட்டுமே என்றும். கருப்பு கருணாவின் அறிவுறுத்தலோடு…

Read More