ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – “கழுதைப்பாதை” – இந்துமதி கணேஷ்

கழுதைப்பாதை என்றதும் இது அவசியம் குறிஞ்சியில் நிகழும் கதையாகத் தான் இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு அனுமானம் இருந்தது. குறிஞ்சி நிலம் சார்ந்த படைப்புகளின் மீது எப்போதுமே…

Read More