பேசும் புத்தகம் | கா.சி.தமிழ்க்குமரன் சிறுகதைகள் *கித்தாப்பு* | வாசித்தவர்: சாந்தி சரவணன் (Ss 44/2)

சிறுகதையின் பெயர்: கித்தாப்பு புத்தகம் : கா.சி.தமிழ்க்குமரன் சிறுகதைகள் ஆசிரியர் : கா.சி.தமிழ்க்குமரன் வாசித்தவர்: சாந்தி சரவணன் (Ss 44/2) இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு…

Read More