மழலையர் கதைப் பாடல் : நாணயமான விறகுவெட்டி-கே.என்.சுவாமிநாதன்

சின்னான் என்றொரு விறகு வெட்டி தினமும் போவான் காட்டிற்கு ஆற்றின் கரையில் மரம் வெட்டி விற்று வாழ்க்கை வாழ்ந்திருந்தான் ஒரு நாள் மரம் வெட்டும் நேரத்தில் பசியும்…

Read More