சிறுகதை: கொடியில் தூளியாடிய தீபாவளி – அன்பூ

விடிந்தால் தீபாவளி. வாங்கிய புதுத்துணிகளுக்கெல்லாம் மஞ்சள் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்பாவும் மகளும். பையிலிருந்து புது நைட்டியொன்றை உருவியெடுத்து பிள்ளையிடம் தந்து “இந்தாமா… இதுக்கும் ஒரு பொட்ட வைய்யி.…

Read More