மொழிபெயர்ப்பு நாட்டுப்புறப் பாடல் – ஹிந்தியில் மங்கலேஷ் டபரால் (தமிழில்: வசந்ததீபன்)

மொழிபெயர்ப்பு நாட்டுப்புறப் பாடல் – ஹிந்தியில் மங்கலேஷ் டபரால் (தமிழில்: வசந்ததீபன்)

(1) நாட்டுப்புறப் பாடல் ---------------------------------------- நிறைய சரிவுகள் வந்து எங்கு செல்கின்றன பல நாட்களாக யாரும் அங்கு வசிக்கவில்லை மக்களின் சில விஷயங்கள் அங்கும் இங்கும் வாழ்கின்றன அநியாய புத்திசாலிகள் சிலரின் வீட்டிற்குச் செல்லவேண்டாம் அலங்கார உடையணிந்தவனின் பேராசைக்குப் பின்னால் இன்னொன்றை…