பேசும் புத்தகம் | மரு. அருணா ராஜ் சிறுகதைகள் *கருப்பி* | வாசித்தவர்: மரு.சூர்யா (Ss 182)

பேசும் புத்தகம் | மரு. அருணா ராஜ் சிறுகதைகள் *கருப்பி* | வாசித்தவர்: மரு.சூர்யா (Ss 182)

சிறுகதையின் பெயர்: கருப்பி புத்தகம் : மரு.அருணா ராஜ் சிறுகதைகள் ஆசிரியர் : மரு.அருணா ராஜ் வாசித்தவர்: மரு.சூர்யா (Ss 182)   [poll id="103"]   இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை…