ரோபோட் நாய்களும் இந்திய ராணுவமும் | இந்திய | MULE | ஆயிஷா இரா.நடராசன் |https://bookday.in/

ரோபோட் நாய்களும் இந்திய ராணுவமும்..

ரோபோட் நாய்களும் இந்திய ராணுவமும் நம் மாணவர்களின் கேள்விகளும்..   இந்திய ராணுவ தளவாட அறிவியலில் இன்றைய பரபரப்பு ரோபோட் நாய்கள். நம் இந்திய ராணுவம் முதல் தொகுதி ரோபோட்டிக் நாய்களை MULES என்கிற புதிய அறிவியல் முறைப்படி தொழில் நுட்ப…